ДЕКЛАРАЦИЯ
на висшето ръководство на “БИБОВ и КО” ООД, гр. Пловдив
за политиката за социална отговорност

Висшето ръководството на “БИБОВ и КО” ООД гр. Пловдив в лицето на Управителя и собсвеник на фирмата официално декларира своята ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която е документирана, прилагана, поддържана и оповестена до всички нива в структурата на фирмата и е на разположение пред заинтересованите страни.

ПОЛИТИКАТА ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ на “БИБОВ и КО” ООД при изпълнение на основните си дейности: промишлено и инфраструктурно строителство, строителство на обществени и жилищни сгради, е насочена към фирмено стратегическо управление, допринасящо за устойчиво икономическо развитие, коректни трудови отношения с работниците, техните семейства, местната общност и обществото, като цяло с цел подобряване качеството на живот.

За осъществяването на тази Политика висшето ръководство на дружеството насочва усилията си в следните направления:

 • стремеж за непрекъснато и постоянно съответствие на всички изисквания на стандарта SA 8000;
 • спазване на приложимите национални законови и други изисквания и зачитане на международните актове и тяхното тълкуване в областта на социалната отговорност;
 • осигуряване ефективност на документирането, изпълняването, поддържането и разпространението на политиката в достъпна разбираема форма до всички служители, включително ръководен, технически и изпълнителски персонал, както и до подизпълнители и доставчици;
 • редовно преразглеждане на Политика за социална отговорност с цел нейното непрекъснато подобряване с отчитане на настъпили промени в законодателството, във вътрешнофирмените изисквания, както и в приетите изисквания на заинтересованите страни;
 • уведомяване на всички свои служители и други заинтересовани страни,както подизпълнители,доставчици,партньори и други за приетата Политика за социална отговорност на дружеството;
 • осигуряване предоставяне за публично достояние на Политика за социална отговорност при поискване от заинтересованите страни.

Ръководните принципи на “БИБОВ и КО” ООД по отношение на социалната отговорност включват:

 • не използва детски труд, а при използване на труд на работници под 18г. да спазва трудовото законодателство на Р България;
 • не прилага дискриминационни ограничения при назначаване на работа относно възнаграждение, достъп до обучение, промоция, прекратяване, или при пенсиониране на основа на раса, национален или социален произход, касти, място на раждане, религия, инвалидност, пол, сексуална ориентация, семейни отговорности, семейно положение, членство в профсъюзи, политически пристрастия и мнения, възраст, или което и да е друго условие, което може да е причина за възникване на дискриминация;
 • осигурява здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с българското законодателство;
 • не участва и не съдейства за използване на принудителен труд – не задържа документи, не предоставя кредити, обвързващи работниците с принудителен труд и др. подобни действия;
 • осигурява на служителите си правото на асоцииране или участие в професионални съюзи;
 • не участва в и не толерира употребата на телесни наказания, психическо или физическо принуждаване, или вербални обиди на персонала;
 • спазва всички приложими закони относно работното време и обществените празници, като осигурява поне един неработен ден след всеки шест последователни работни дни;
 • уважава правото на служителите си на работна заплата в размер поне на екзистенц- минимум и гарантира и осигурява, че платените за нормалното работно време заплати винаги ще отговарят поне на законно определените или на минималните заплати;
 • гарантира, че от заплатите не се удържат суми за дисциплинарни цели;
 • ще работи с доставчици, които спазват горепосочените принципи и изискват същото от страна на своите доставчици;
 • развитие и мотивиране на персонала;
 • поддържане на ползотворни взаимодействия с обществеността и местната власт, както и с неправителствени организации, бизнес асоциации, образователни и експертни институции и др.;
 • оповестяване дейността на компанията в средствата за масова информация;
 • За реализиране на тези свои стратегически цели в “БИБОВ и КО” ООД гр. Пловдив е внедрена и се поддържа Система за управление на социалната отговорност разработена, съгласно изискванията на стандарта SA 8000.

  Политиката за социална отговорност се конкретизира и реализира чрез „Наръчника за политиките и процедурите по социална отговорност на “БИБОВ и КО” ООД .

  Ръководството на “БИБОВ и КО” ООД гр. Пловдив се ангажира да създава необходимите условия за спазване изискванията на Система за управление на социалната отговорност и за активното съдействие на ръководния, техническия и изпълнителски персонал в нейното развитие.

  Date: 20.03.2012
  Plovdiv
  General Manager:
  /Lina Bibova/
©2004/2010 Simiks